Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují pravidla pro používání Služby Předplacená platební karta Waletka. Aktuální znění Obchodních podmínek najdete na Internetové stránce Služby Předplacená platební karta Waletka www.cardmin.cz/waletka anebo www.waletka.cz.

Obsah

Obecná část

 1. Úvod
 2. Uzavření smlouvy
 3. Ukončení smlouvy
 4. Změna obchodních podmínek a další změny
 5. Informace o nás a další informace
 6. Komunikace
 7. Ceny, úroky, kurzy
 8. Souhlas se zpracováním Osobních údajů a s poskytnutím informace
 9. Započtení nebo zúčtování vzájemných pohledávek a cen
 10. Postoupení pohledávky nebo smlouvy
 11. Právní řád
 12. Řešení stížností
 13. Pojištění

Aplikace Služby Předplacená platební karta Waletka

 1. Aktivace a používání Aplikace Služby Předplacená platební karta Waletka
 2. Dostupnost Aplikace Služby Předplacená platební karta Waletka
 3. Bezpečnost při využívání Aplikace Služby Předplacená platební karta Waletka

Předplacená platební karta Waletka karta

 1. Předplacená platební karta Waletka Karta
 2. Vydání a používání Předplacená platební karta Waletka karty
 3. Bezpečnost při používání Předplacená platební karta Waletka karty

Platební služby – systém elektronických peněz

 1. Systém elektronických peněz
 2. Souhlas s provedením platby
 3. Odpovědnost za neautorizovanou platbu
 4. Reklamace nesprávné nebo neautorizované platby

Účinnost

Obecná část

1. Úvod

Tyto obchodní podmínky upravují Službu Předplacená platební karta Waletka určenou pro naše klienty ve věku od 8 let, kteří jsou spotřebiteli a koncovými uživateli Služby Předplacená platební karta Waletka a držiteli Karty. Službu Předplacená platební karta Waletka za nezletilé klienty sjednávají a provádějí za ně veškeré úkony jejich zákonní zástupci a opatrovníci, kteří s těmito obchodními podmínkami klienty seznámí a zajistí jejich dodržování. O změnách v nastavení Služby Předplacená platební karta Waletka nebo smlouvy v případě nezletilého klienta společnost informuje zákonného zástupce nebo opatrovníka. Klient může být jak tuzemec, tak cizinec, nesmí být politicky exponovaná osoba. Zákonný zástupce a opatrovník činí za klienty i další úkony se Službou Předplacená platební karta Waletka a Kartou související, pokud takový úkon přesahuje rozumovou a volní vyspělost klienta.

2. Uzavření smlouvy

Smlouva o Službě Předplacená platební karta Waletka je uzavřena klientem, v případě nezletilých klientů za něj jednajícím zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, dnem registrace do Služby Předplacená platební karta Waletka prostřednictvím Internetové stránky a aktivace Karty (tzv. plná aktivace). Před plnou aktivací o úspěšného provedení plné aktivace není klient oprávněn provádět s elektronickými penězi platební transakce, elektronické peníze může pouze Vybít.
Při registraci do Služby Předplacená platební karta Waletka a aktivaci Karty budete vyzváni k odsouhlasení smluvní dokumentace a dalších nezbytných dokumentů pro poskytování Služby Předplacená platební karta Waletka. Registrace do Služby Předplacená platební karta Waletka a aktivace Karty nebude dokončena bez odsouhlasení dokumentů a vyplnění všech potřebných informací a údajů.

Vydání elektronických peněz (dobití)
Elektronické peníze Vám vydáme oproti přijetí peněžních prostředků od Vás. Dobití je účinné okamžikem připsání elektronických peněz na Účet Služby Předplacená platební karta Waletka. Dobít Službu Předplacená platební karta Waletka můžete bezhotovostním převodem z bankovního účtu (jako variabilní symbol uveďte posledních 8 číslic čárového kódu Karty) nebo automaticky ihned po aktivaci (do výše kreditu zaplaceného při nákupu karty případně formou bonusu (cashback) na základě požadavku obchodního partnera společnosti MOPET CZ, a.s. V případě, že pro Vás připravíme další způsoby dobití, budeme Vás o tomto novém způsobu informovat.

Smlouva o Službě Předplacená platební karta Waletka je uzavřena na dálku, a proto od ní můžete bez uvedení důvodů a bez jakékoliv smluvní sankce odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Informaci o tom, že od smlouvy odstupujete, je možné nám sdělit telefonicky prostřednictvím Zákaznické linky, nebo prostřednictvím e-mailu podpora@waletka.cz, popřípadě písemně zaslat na adresu společnosti. Pokud odstoupení nezasíláte na adresu společnosti, ukončení smlouvy je platné a účinné teprve v okamžiku následného ověření Vaší osoby dle požadavků Zákaznické linky. Abychom Vaše odstoupení od smlouvy mohli přijmout, je nutné, aby nám bylo toto oznámení sděleno nebo odesláno nejpozději poslední den uvedené 14denní lhůty. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státní svátek, můžete nám oznámení sdělit nebo odeslat ještě první následující pracovní den.

3. Ukončení smlouvy

Naše smluvní vztahy lze ukončit na základě vzájemné dohody, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy.

3.1 Ukončení smlouvy výpovědí

Pokud nám vypovíte smlouvu, využijte k výpovědi prostředky komunikace na dálku. Výpověď je možné podat telefonicky prostřednictvím Zákaznické linky, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese podpora@waletka.cz, popřípadě písemnou výpovědí zaslanou na adresu společnosti. Pokud výpověď nezasíláte na adresu společnosti, je ukončení smlouvy platné a účinné teprve v okamžiku Vašeho ověření dle požadavků Zákaznické linky. Výpovědní doba z Vaší strany je 10 pracovních dnů.

Pokud Vám vypovíme smlouvu, doručíme Vám výpověď prostředky komunikace na dálku, a to na kontaktní email nebo písemnou výpovědí zaslanou na adresu, kterou jste nám sdělili při aktivaci Služby Předplacená platební karta Waletka. Výpovědní lhůta je 2 měsíce a začne běžet dnem následujícím po jejím doručení.

3.2 Odstoupení od smlouvy námi

Odstoupit od smlouvy můžeme ze zákonem stanovených důvodů a dále pak v případech podstatného porušení Vašich povinností, kterými se zejména rozumí případy, kdy neobdržíme informaci, že jste přestal být oprávněným uživatelem Telefonního čísla spojeného s Kartou, evidujeme vůči Vám dluh, který nám i přes naši výzvu nebyl uhrazen, nedodržujete povinnost zachování bezpečnosti systému elektronických peněz a Karty apod. Důvod odstoupení vždy oznámíme. 

3.3. Důsledky ukončení smlouvy

Zpětná výměna elektronických peněz (vybití)
Elektronické peníze, které nevyčerpáte Kartou Vám v případě ukončení smlouvy nebo Vaší žádosti během trvání smlouvy vyměníme zpět na peněžní prostředky. K vybití budete potřebovat i některý z Jednoznačných identifikátorů a bezpečnostních prvků dle požadavku Zákaznické linky, a to zejména PUK.

Zpětnou výměnu peněz můžete provést bezhotovostním převodem z Karty na Vámi stanovený účet vedený u banky v České republice nebo poštovní poukázkou či výběrem z bankomatu. Poštovní poukázkou je možné zpětnou výměnu elektronických peněz provést pouze v případě, kdy je poukázka zasílána na adresu v rámci České republiky.

Zpětnou výměnu nelze provést zejména v případě, že vybíjená částka přesahuje limity uvedené v dokumentu Limity Služby Předplacená platební karta Waletka, ze zákonem stanovených důvodů (např. blokace na základě rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení), nebo pro vybití nemáme dostatečné informace. V případě, že nebude možné provést zpětnou výměnu, naše Zákaznická linka s Vámi dohodne další postup.

V některých případech budete požádáni Zákaznickou linkou o splnění podmínek pro realizaci zpětné výměny (např. zaslání 1 Kč na účet Služby Předplacená platební karta Waletka ze svého účtu u banky v České republice).

Po ukončení smlouvy nemůžete Službu Předplacená platební karta Waletka používat. Při ukončení smlouvy vyrovnáme všechny splatné dluhy, které vůči nám máte, a se zůstatkem na účtu Služby Předplacená platební karta Waletka naložíme podle Vašeho pokynu. Pokud od Vás takový pokyn do okamžiku ukončení smlouvy nedostaneme, budeme zůstatek v systému elektronických peněz evidovat pod čárovým kódem příslušné Karty po dobu 3 let od okamžiku ukončení smlouvy. Během těchto 3 let nás můžete kdykoli požádat prostřednictvím kontaktního formuláře na www.cardmin.cz/waletka o vybití těchto elektronických peněz. V takovém případě budete postupovat dle pokynů Zákaznické linky, neboť je důležité, abyste prokázali, že jste držitelem elektronických peněz. Evidence elektronických peněz v systému elektronických peněz a jejich uchování po ukončení smlouvy je zpoplatněna dle našeho aktuálního platného Ceníku Služby Předplacená platební karta Waletka, maximálně však do výše částky elektronických peněz evidovaných jako zůstatek po ukončení smlouvy.

4. Změna obchodních podmínek a další změny

V zájmu zlepšení kvality služeb, které poskytujeme, v návaznosti na vývoj právního prostředí, rozvoj technologií, jsme oprávněni změnit tento smluvní dokument a i další související dokumenty. V takovém případě Vám změnu oznámíme prostřednictvím e-mailu, Aplikace, SMS zprávou nebo prostřednictvím Internetové stránky. Každou změnu Vám oznámíme nejpozději 2 měsíce před nabytím její účinnosti, a pokud v této lhůtě navrženou změnu písemně neodmítnete, stává se nové znění závazné pro obě strany. Pokud budeme mít v úmyslu provést drobné změny funkčnosti Služby Předplacená platební karta Waletka, změny funkčnosti z důvodu zabezpečení a ochrany Vašich elektronických peněz nebo změnu obchodního názvu Služby Předplacená platební karta Waletka, změnu formulářů nebo jiné změny, které nemají vliv na naše vzájemná práva a povinnosti, nejedná se o změnu smlouvy nebo obchodních podmínek.

 Pokud se změnou nebudete souhlasit, můžete před datem účinnosti změny písemně vypovědět s okamžitou účinností smlouvu o Službě Předplacená platební karta Waletka, a to zasláním výpovědi na email podpora@waletka.cz případně písemně na kontaktní adresu společnosti. V případě pochybností jsme oprávněni si ověřit, že je výpověď podávána oprávněnou osobou. V takovém případě bude výpověď účinná až dnem takového ověření.

5. Informace o nás a další informace

MOPET CZ je provozovatelem systému elektronických peněz. Systém elektronických peněz je tvořen účty elektronických peněz, ke kterým může být pro každého klienta připojen jeden nebo více platebních prostředků (karta, mobilní telefon nebo jiná aplikace). Každý klient může mít v systému elektronických peněz zřízen jeden nebo více účtů elektronických peněz.

MOPET CZ, a.s. 
sídlo: Budějovická 1518/13, Praha 4, PSČ: 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16627
IČO: 24759023
DIČ: CZ24759023
Aktuální kontaktní adresa je uvedena na stránkách www.mopetcz.cz

Ombudsman Finanční skupiny České spořitelny:
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, ombudsman@csas.cz, tel. 956 717 718

Orgán dohledu:
Česká národní banka, sídlo Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Hlavní předmět podnikání:
Činnosti instituce elektronických peněz na základě licence vydané Českou národní bankou a podle zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku

Finanční arbitr České republiky:
Kancelář finančního arbitra, sídlo Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz

6. Komunikace

6.1 Prostředky komunikace

Vzhledem k charakteru Služby Předplacená platební karta Waletka a způsobu uzavření smluvního vztahu prostředky komunikace na dálku bude naše komunikace vedena primárně e-mailem podpora@waletka.cz, telefonicky prostřednictvím Zákaznické linky, zveřejňováním zpráv na Internetové stránce nebo prostřednictvím Aplikace. Na Internetové stránce uvádíme i veškerou smluvní a další dokumentaci vztahující se k Službě Předplacená platební karta Waletka. Pokud nás o to požádáte prostřednictvím kontaktního formuláře www.cardmin.cz/waletka, informace a veškerou smluvní dokumentaci Služby Předplacená platební karta Waletka Vám zašleme. V některých případech můžeme využít i písemnou komunikaci. Ve smluvní dokumentaci i při vzájemné komunikaci používáme český jazyk.

6.2 Záznamy a archivace komunikace

Souhlasíte s tím, že jsme oprávněni zaznamenat jakoukoli komunikaci probíhající mezi námi prostřednictvím kterýchkoli dostupných technických prostředků a archivovat veškeré tyto záznamy, jakož i kopie veškerých informací a dokumentů, které obdržíme od Vás nebo třetích osob v souvislosti se Službou Předplacená platební karta Waletka a Vašimi elektronickými penězi. Souhlasíte s tím, abychom prováděli záznamy naší komunikace i bez dalšího předchozího upozornění. Cílem tohoto opatření je předcházet možným nesrovnalostem, které by mohly vzniknout nepřesným pochopením či interpretací daného úkonu nebo pokynu, slouží k ochraně našich vzájemných zájmů. Upozorněte nás v případě, že si budete rovněž naši vzájemnou komunikaci zaznamenávat.

6.3 Změny údajů

Pro řádné poskytování našich služeb potřebujeme, abyste nám oznámili zejména tyto změny:
a) Údajů, které jste zadávali při registraci Služby Předplacená platební karta Waletka
b) Ztrátu/zneužití Jednoznačných identifikátorů a bezpečnostních prvků

7. Ceny, úroky a kurzy

7.1 Ceny a úroky

Ceny najdete v Ceníku Služby Předplacená platební karta Waletka zveřejněném na internetových stránkách Služby Předplacená platební karta Waletka. Ceny účtujeme zpravidla ze zůstatku na účtu Karty. Námi účtované ceny jsou splatné zpravidla ihned v okamžiku provedení nebo přijetí platby nebo provedení jiné transakce nebo na měsíční bázi, tj. vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce. Pokud nebudete mít na účtu Karty dostatek elektronických peněz k úhradě ceny, nemusíme požadovanou platební transakci či jiný úkon související s užitím Karty provést. V případech uvedených v Ceníku Vám můžeme účtovat vedle naší ceny také poplatky třetích stran. V případě Vašeho prodlení se zaplacením dlužné částky můžeme účtovat úrok z prodlení ve výši uvedené v zákonné výši. Ceník můžeme změnit stejným postupem jako tyto obchodní podmínky (viz bod 4). Peněžní prostředky Vámi zaslané na sběrný účet MOPET CZ, a.s. ani elektronické peníze neúročíme.
MOPET CZ může na základě svého rozhodnutí poskytovat po určitou dobu Službu Předplacená platební karta Waletka oproti sjednaným podmínkám se zvýhodněním nebo s odměnou za užívání („Výhoda“). Výhoda může spočívat ve snížení nebo neúčtování či vracení cen či jiné skutečnosti ve prospěch klienta. Poskytování Výhod není považováno za změnu Smluvní dokumentace a o podmínkách a pravidlech poskytování takových Výhod MOPET CZ informuje klienta minimálně oznámením na Internetových stránkách Služby Předplacená platební karta Waletka.

7.2 Kurzy různých měn

U devizových obchodů používáme k přepočtům aktuální směnné kurzy zveřejněné na Internetových stránkách Služby Předplacená platební karta Waletka. Směnný kurz “prodej” používáme pro debetní transakce, směnný kurz “nákup” používáme pro kreditní transakce. Jsme oprávněni jednostranně a bez předchozího oznámení měnit naše měnové kurzy podle vývoje na trhu, a to i vícekrát během jednoho dne. Aktuální koeficient, jímž je násoben směnný kurz pro konkrétní zaúčtování platební transakce stejně jako postup výpočtu kurzu a způsob zjištění historického kurzu, je uveden na internetových stránkách Služby Předplacená platební karta Waletka.

8. Souhlas se zpracováním Osobních údajů a s poskytnutím informací

8.1. Souhlas se zpracováním údajů

Souhlasíte s tím, aby Vaše Osobní údaje byly i spolu s dalšími informacemi získanými z veřejných zdrojů (například veřejné seznamy a rejstříky, internetové aplikace, jiné veřejné informační zdroje) nebo od třetích stran zpracovávány Správcem, a to i pro marketingové účely, tedy pro činnosti zahrnující vyhodnocování klientských dat za účelem zvyšování kvality, komplexnosti a optimalizace našich služeb. Souhlasíte s tím, aby Správce zpracovával výše uvedené údaje za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí dvou let od ukončení posledního smluvního vztahu. Souhlas se zpracováním údajů udělujete dobrovolně a jste oprávněni jej kdykoli odvolat ve vztahu k jakémukoli Správci.

8.2. Rozsah a účel zpracování Osobních údajů

Osobní údaje o Vás zpracováváme jako Správce v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.

8.3. Práva klienta při zpracování osobních údajů.

Pokud nás písemně požádáte, jsme povinni Vám jako Správce v souladu s platnou právní úpravou poskytnout informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů. Jste oprávněni nás požádat o opravu osobních údajů, zjistíte-li, že některým Správcem zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti. 

8.4. Souhlas s poskytnutím informací

Souhlasíte s tím, že svému majoritnímu vlastníkovi, České spořitelně, a.s. můžeme předávat informace o Vašem účtu elektronických peněz, Kartě, Službě Předplacená platební karta Waletka, platební transakci a dalších skutečnostech, a to zejména z důvodu řešení reklamací, stížností, monitorování podvodných kartových či platebních transakcí, ochrany Vašich peněžních prostředků. 

9. Započtení nebo zúčtování vzájemných pohledávek a cen 

Dohodli jsme se, že můžeme započíst jakoukoli naší splatnou peněžitou pohledávku, kterou za Vámi máme, proti jakýmkoli Vašim peněžitým pohledávkám, které máte za námi, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto pohledávky splatné, či nikoli, a dále bez ohledu na jejich měnu a právní vztah, ze kterého vyplývají. Obdobné oprávnění pro započtení platí i pro Vás, pokud jde o Vaše pohledávky vůči nám.

10. Postoupení pohledávky nebo smlouvy

Vaše práva a povinnosti ze smlouvy o Službě Předplacená platební karta Waletka uzavřené s námi můžete převést na třetí osobu pouze s naším předchozím písemným souhlasem. Naše právo postoupit smlouvu o Službě Předplacená platební karta Waletka uzavřenou s Vámi nebo převést jakákoli naše práva nebo povinnosti z takové smlouvy nebo postoupit naši pohledávku z takové smlouvy společnostem patřícím do naší finanční skupiny nebo v případě porušování smluvních povinností z Vaší strany i na jiné osoby (včetně poskytnutí nezbytných informací při nabídkách postoupení nebo převodu), nevyžaduje Váš další předchozí souhlas. O převodu nebo postoupení Vás budeme informovat.

11. Právní řád

Veškeré naše smluvní vztahy, jejichž obsah se řídí těmito obchodními podmínkami, právním řádem České republiky.

12. Řešení stížnosti, podněty, podání

Uvítáme, když se na nás obrátíte se svým podnětem prostřednictvím kontaktního formuláře na www.cardmin.cz/waletka nebo písemně na podpora@waletka.cz. Pro podání reklamace musíte v některých případech využít náš reklamační formulář (v případě reklamace kartové transakce), který naleznete na Internetové stránce. Bližší informace, jak podávat reklamace, naleznete v našem Reklamačním řádu Služby Předplacená platební karta Waletka, uvedeném na Internetové stránce služby. Pokud Vám nebude nabídnuté řešení vyhovovat, můžete se obrátit se žádostí o posouzení na Ombudsmana Finanční skupiny České spořitelny.

Pokud vznikne mezi námi spor v souvislosti s Kartou a s ní souvisejícím poskytováním platebních služeb, můžete se obrátit také na Finančního arbitra České republiky. Se svojí stížností na náš postup nebo naše služby jako instituce elektronických peněz se můžete obrátit také na Českou národní banku.

13. Pojištění

Pokud jste si nepožádal o provedení Aktivace maximálních limitů, Vaše peněžní prostředky, které jsou uloženy na sběrném účtu MOPET CZ, a.s. vedeném u České spořitelny, a.s., a elektronické peníze na Vašem účtu elektronických peněz nejsou vkladem dle zákona o bankách a proto nejsou pojištěny u Garančního systému finančního trhu (Fond pojištění vkladů).

Aplikace

14. Aktivace a používání Aplikace

Při registraci Služby Předplacená platební karta Waletka si aktivujete přístup do Aplikace způsobem uvedeným na Internetové stránce Služby Předplacená platební karta Waletka. Veškeré informace o platebních transakcích a jiných transakcích, které jsme Vám povinni poskytnout nebo zpřístupnit dle zákona o platebním styku, jsou uvedeny v této Aplikaci. Aktualizace těchto informací je online, informace o platebních transakcích jsou archivovány po dobu minimálně 13 měsíců od odepsání peněžních prostředků z účtu Karty. Aplikace Vám bude přístupna pouze po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

15. Dostupnost Aplikace

Aplikace Služby Předplacená platební karta Waletka je Vám zpravidla k dispozici po sedm (7) dní v týdnu. V odůvodněných případech (zejména technické nebo bezpečnostní důvody) jsme oprávněni přerušit nebo částečně omezit poskytování služeb Aplikace. O plánovaném přerušení dostupnosti či omezení funkčnosti Aplikace Vás budeme obvykle informovat předem, zpravidla prostřednictvím Internetové stránky. V případě technické poruchy na naší straně nebo jakékoliv třetí osoby, nebo v případě že si to vyžádá zabezpečení peněz a prostředků našich klientů jsme oprávněni přerušit poskytování příslušné služby Aplikace i bez předchozího upozornění.

16. Bezpečnost při využívání Aplikace

16.1 Bezpečnostní heslo

Pro přístup do Aplikace si klient při registraci Služby Předplacená platební karta Waletka stanoví heslo. Své heslo chraňte před vyzrazením neoprávněné osobě, před ztrátou, odcizením a jakýmkoliv zneužitím. Bezpečnostní heslo si můžete měnit kdykoliv v průběhu jeho používání.

16.2 Ztráta, odcizení nebo zneužití Bezpečnostního hesla, blokace

Vaší povinností je v případě ztráty, odcizení, zneužití, neautorizovaném použití nebo podezření na možné zneužití či neautorizované použití Bezpečnostního hesla, zamezit další využívání služeb Aplikace. V takovém případě nás neprodleně kontaktujte na Zákaznické lince Služby Předplacená platební karta Waletka, která je nepřetržitě k dispozici.

Karta

17. Karta

Karta je součástí Služby Předplacená platební karta Waletka. Je bezkontaktní dobíjecí platební kartou, která umožňuje svému držiteli vybírat peníze, platit za zboží a služby, zadávat platební příkazy a čerpat tak elektronické peníze z účtu Karty. Kartu můžete opakovaně dobít v rámci limitů pro ní stanovených. S Kartou můžete provádět kartové transakce popsané v těchto obchodních podmínkách, a to v bankomatech, na internetu u obchodníků apod. Platbu Kartou můžeme odmítnout, jakmile se dozvíme, že je Karta používána v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Vydání elektronických peněz i zpětná výměna elektronických peněz vedených na příslušném účtu Karty a všechny platby prostřednictvím Karty jsou prováděny v poměru 1:1 mezi elektronickými penězi a českými korunami.

18. Vydání a používání Karty

18.1 Vydání Karty

Karta je Vám vydána za podmínek stanovených na Internetových stránkách Služby Předplacená platební karta Waletka, a to včetně PINu a Jedinečných identifikátorů a bezpečnostních prvků nezbytných k aktivaci a používání Karty. Karta je vydána neaktivní s nulovým zůstatkem.

18.2 Držitel Karty

Držitel Karty je ten, pro kterého byla Karta vydána a zaregistrována na Internetové stránce, tedy klient Služby Předplacená platební karta Waletka. Kartu smí používat jen její držitel. Držitel si svoji Kartu po jejím obdržení podepíše na podpisovém proužku umístěném na zadní straně.

Držitel karty může svoji kartu Waletka používat v základním nastavení, nebo může prostřednictvím Zákaznické linky požádat o provedení Aktivace maximálních limitů. Požadavek je možné podat telefonicky prostřednictvím Zákaznické linky, prostřednictvím e-mailu na adrese podpora@waletka.cz nebo na Internetové stránce služby. Pro provedení Aktivace maximálních limitů je nutné zaslání 1 Kč na účet Služby z účtu klienta (zákonného zástupce nebo opatrovníka u klientů mladších 18ti let), vedeného u banky v České republice nebo v jiném státě na území Evropského hospodářského prostoru, a dále předložení dokladu o existenci tohoto účtu (například kopie smlouvy o účtu), kopie identifikačního dokladu klienta (zákonného zástupce či opatrovníka u klientů mladších 18ti let), kopie alespoň jednoho dalšího podpůrného identifikačního dokladu klienta (zákonného zástupce či opatrovníka u klientů mladších 18ti let) a doložení identifikačních údajů držitele u klientů mladších18ti let (kopií rodného listu, občanského průkazu je-li vydána podobně). Všechny dokumenty musí být Zákaznické lince poskytnuty v dostatečné kvalitě (čitelné a podobně).

V odůvodněných případech (např. blokace na základě rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení) jsme oprávněni odmítnout provedení Aktivace maximálních limitů.

18.3. Použití Karty

Kartou můžete platit za služby a zboží u označených obchodníků. Bez Aktivace maximálních limitů můžete kartou platit pouze za zboží a služby v měně CZK u označených obchodníků v České republice. Pro provádění plateb v dalších měnách je nutná Aktivace maximálních limitů. Nemůžeme Vám však zaručit, že obchodník vždy přijme Vaši kartu nebo bude schopen provést požadovanou platbu. Pro případ reklamace plateb u obchodníka Kartou si uchovejte doklad zaplacení.

Při výběru peněz z bankomatu splníme naši povinnost vyplatit Vám požadovanou částku okamžikem vydání hotovosti z bankomatu. Výběry z bankomatu jsou povoleny po aktivaci maximálních limitů.

Za platby Kartou u obchodníka nebo za použití karty v bankomatu Vám může obchodník nebo provozovatel bankomatu účtovat své poplatky.

Platby kartou můžete provádět také prostřednictvím internetu. Pokud při platbách Kartou použijete aplikaci poskytnutou třetí stranou, pak neodpovídáme za použití takové aplikace, ani za informace, které obdržíte jejím prostřednictvím.

18.4 Lhůty zúčtování plateb u Karty

Platby a výběry platební kartou zúčtujeme na Vašem účtu obvykle ve lhůtě 1 až 15 dnů podle druhu platby. Při použití platební karty přihlížejte k Vašim provedeným, ale ještě nezaúčtovaným platbám.

18.5 Limity pro platby a výběry

Limity pro platby a výběry jsou uvedeny v dokumentu Limity Služby Předplacená platební karta Waletka na Internetové stránce.

19. Bezpečnost při používání Karty

19.1 Povinnost chránit bezpečnostní údaje a Kartu

Abyste předešli neoprávněnému použití Karty, je nutné dodržovat bezpečnostní pravidla, především povinnost uchovávat svůj PIN nebo jiný bezpečnostní kód v tajnosti (zejména nepsat PIN na Kartu, její obal nebo jiný předmět, který nosíte společně s Kartou, chránit zadávání PINu před odpozorováním z okolí apod.) a dále povinnost jednat tak, aby nedošlo k odcizení, ztrátě nebo zneužití Vaší Karty. Je také nutné, abyste chránili svou Kartu před poškozením. Nikdy nesdělujte údaje o Kartě na základě výzev doručených poštou, e-mailem apod. Žádné takové výzvy neposíláme, vždy se tedy jedná o podvodné výzvy. Porušení uvedených bezpečnostních pravidel držitelem karty může založit Vaši odpovědnost za vzniklou škodu. 

Při platbách Kartou přes internet používejte pouze technické zařízení, které není veřejně přístupné (např. ne počítač v internetové kavárně). Na daném zařízení používejte vždy aktuální, výrobcem i námi podporované verze operačního systému, bezpečnostních programů (antivir, firewall) a internetového prohlížeče. Na svém technickém zařízení smíte instalovat a spouštět programy jen z důvěryhodných a ověřených zdrojů. Neotevírejte e-maily a přílohy e-mailů od podezřelých odesílatelů.

19.2 Ztráta, odcizení a zneužití Karty, PIN nebo Jedinečných identifikátorů a bezpečnostních prvků

Abychom mohli minimalizovat případné škody při neoprávněném použití Karty, je nutné, abyste nám ihned ohlásili její ztrátu, odcizení i podezření na zneužití Karty, PINu nebo Jedinečných identifikátorů a bezpečnostních prvků. To můžete učinit 24 hodin denně na naší Zákaznické lince. Při nahlášení nám prosím popište veškeré okolnosti, které souvisejí se ztrátou, odcizením nebo podezřením na zneužití Karty, PINu nebo Jedinečných identifikátorů a bezpečnostních prvků. V případě podezření na zneužití Karty Vás můžeme požádat o její okamžité vrácení.

19.3 Blokace Karty

Po ohlášení ztráty, odcizení nebo podezření na zneužití Karty nebo PINu Vám Kartu neprodleně zablokujeme. Pokud budeme mít důvodné podezření na zneužití Vaší karty, můžeme Kartu zablokovat i bez Vašeho ohlášení. O této skutečnosti Vás, vyrozumíme předem nebo co nejdříve po provedení blokace. Pokud usoudíme, že pominul důvod pro blokaci Karty, umožníme co nejdříve její opětovné používání. 

19.4 Odblokování Karty

V případě, že jste provedli dočasnou blokaci Karty, můžete požádat o její odblokování v případě, kdy jste jako důvod blokace uvedli „ztráta Karty“ nebo „bezpečnostního prvku“ nebo jiný méně závažný důvod, který neznamená ztrátu kontroly nad Kartou a ohrožení Vašeho nebo dalších uživatelů systému elektronických peněz. Odblokování proveďte prostřednictvím naší Zákaznické linky dle jejích pokynů.

19.5 Systém 3D Secure

V zájmu zvýšení bezpečnosti plateb kartou na internetu bude Vaše Karta bezplatně zaregistrována do systému 3D Secure. Při použití tohoto systému budete své platby na internetu u zabezpečených obchodníků (označeni logy Verified by Visa nebo MasterCard SecureCode) potvrzovat pomocí jednorázového hesla, které Vám zašleme ve formě SMS nebo jiným dohodnutým způsobem. Z bezpečnostních důvodů budeme moci zastavit provádění Vašich plateb kartou na internetu při opakovaném chybném zadání hesla. O spuštění systému 3D Secure Vás budeme informovat.

Platební služby – systém elektronických peněz

20. Systém elektronických peněz

Systém elektronických peněz je systém, který provozujeme a který umožňuje vydávání a zpětnou výměnu elektronických peněz a provádění platebních transakcí s elektronickými penězi prostřednictvím Karty. Jiným platebním prostředkem než Kartou nelze elektronické peníze čerpat.

21. Souhlas s provedením platby

Udělením Vašeho souhlasu považujeme Váš platební příkaz k platbě za autorizovaný. Pokud podáte příkaz k platbě, která přesahuje limity uvedené na Internetové stránce v dokumentu Limity Služby Předplacená platební karta Waletka, nebo je Karta nebo karetní účet ve stavu nedovolujícím provedení transakce (typicky zablokovaný), případně z jiných bezpečnostních důvodů můžeme platbu odmítnout. Můžeme také odmítnout provedení příkazu, pokud se dozvíme, že by jeho provedení bylo v rozporu s právními předpisy.

Souhlas s provedením platebního příkazu můžete udělit:

 • Zadáním správného PINu anebo podpisem dokladu vystaveného výplatním nebo prodejním místem při provedení platby či přiložením karty k příslušnému zařízení, případně kombinací těchto způsobů;
 • v bankomatu nebo platbomatu zadáním správného PINu;
 • při platbě kartou přes internet nám udělujete svůj souhlas s jejím provedením tak, že na příslušné internetové stránce zadáte požadované údaje uvedené na Vaší platební kartě a případné 3D Secure heslo;
 • při platbě prováděné z podnětu příjemce, například za účelem úhrady ceny za Vámi objednávané zboží nebo služeb od tohoto příjemce, udělujete svůj souhlas s úhradou ceny, a tím i s provedením platby, sdělením příslušných dat uvedených na Vaší Kartě tomuto příjemci

22. Odpovědnost za neautorizovanou platbu

Pokud proběhne platba bez Vašeho souhlasu, vrátíme Vám elektronické peníze na účet Služby Předplacená platební karta Waletka nebo provedeme zpětnou výměnu co nejdříve poté, co nám takovou neautorizovanou platbu oznámíte, a my provedeme nezbytné úkony prošetření transakce.

Peníze Vám nejsme povinni vrátit zčásti nebo zcela v následujících případech:
 1. ztráta byla způsobena použitím Vaší ztracené nebo odcizené Karty, případně jejím zneužitím, a z Vaší strany nebyla zajištěna ochrana jejích jedinečných bezpečnostních prvků; v tomto případě nesete ztrátu do částky odpovídající 50 EUR;
 2. ztráta byla způsobena tím, že při používání Karty Vámi byla úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušena povinnost používat platební prostředek v souladu se sjednanými podmínkami, zejména povinnost přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu jedinečných bezpečnostních prvků Karty, nebo povinnost bez zbytečného odkladu oznámit nám ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Karty; v tomto případě nesete ztrátu v plné výši.

Ztrátu Vám však uhradíme i ve výše uvedených případech, pokud ztráta peněz vznikla poté, co nám byla oznámena ztráta, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Vaší Karty, nebo pokud jsme Vám nezajistili vhodné prostředky pro oznámení takové ztráty, odcizení, zneužití nebo neautorizovaného použití Karty. Pokud by ale byla ztráta způsobena Vaším podvodným jednáním, vždy nesete ztrátu v plné výši.

23. Reklamace nesprávné nebo neautorizované platby

Reklamaci neautorizované nebo nesprávně provedené platby uplatněte ihned poté, co se o ní dozvíte, nejpozději však do 13 měsíců ode dne odepsání elektronických peněz.

Při uplatnění reklamace je nezbytné, aby nám byla z Vaší strany poskytnuta veškerá součinnost a předloženy dostupné doklady, které se k reklamované platbě vztahují.

Bez ohledu na to, zda za nesprávně provedenou platbu odpovídáme, nebo ne, na Vaši žádost vyvineme veškeré možné úsilí vedoucí k vyhledání platby. O výsledku našeho šetření Vás budeme informovat.

V případech, kdy zjistíme sami nebo na základě Vaší informace nebo jiného příjemce platby, že v systému elektronických peněz došlo v důsledku naší technické chyby nebo poruchy k nesprávnému spárování informací o prováděných platbách, neprovedení nebo nesprávnému provedení platby či k jiné chybě a tato chyba je prokazatelná a jednoznačná, pak jsme oprávněni provést opravu bez souhlasu klienta, jehož se platba a obchodní transakce týká. O provedené opravě informujeme všechny dotčené strany, pokud je to možné.

Pojmy

Aplikace – znamená internetovou samoobsluhu Služby Předplacená platební karta Waletka na www.cardmin.cz, a případně mobilní aplikaci.

Aktivace maximálních limitů – provedení identifikace a kontroly klienta a související navýšení limitů/odstranění omezení užívání Služby Waletka

Premium Payments, a.s. - obchodní partner MOPET CZ a.s.

Heslo – jakákoliv kombinace znaků používaná spolu s Variabilním symbolem k přihlášení do Aplikace Služby Předplacená platební karta Waletka

Internetová stránka Služby Předplacená platební karta Waletka – znamená www.cardmin.cz/waletka nebo www.waletka.cz

Jednoznačné identifikátory a bezpečnostní prvky –jsou údaje a prvky, kterými se klient ověřuje nebo slouží k aktivaci činností souvisejících se Službou Předplacená platební karta Waletka. Klient je povinen je chránit a ověřit se jimi např. na Zákaznické lince apod.

Jedná se o:

Aktivační kód - prvních pět číslic z PUKu. Aktivační kód slouží k aktivaci Služby Předplacená platební karta Waletka.​​​​​​​
Bezpečnostní karta – je součástí balení Karty a obsahuje informace pro klienta (příp. zákonného zástupce, opatrovníka), jak aktivovat Službu Předplacená platební karta Waletka a Kartu apod.​​​​​​​
Čárový kód – jedinečné číslo, které jednoznačně identifikuje danou Kartu. Tento identifikátor je vytištěn na zadní straně Karty v jeho číselné podobě. Primárně slouží k dobíjení elektronických peněz.​​​​​​​
PIN – čtyřmístný číselný kód sloužící pro autorizaci platební transakce prostřednictvím Karty.​​​​​​​
PUK – hlavní bezpečnostní prvek Karty. Desetimístný autentizační kód vytištěný na Bezpečnostní kartě, jehož části slouží pro autentizaci a autorizaci požadavků v rámci Služby Předplacená platební karta Waletka (aktivace Služby Předplacená platební karta Waletka, autentizace na Zákaznické lince, blokace a odblokace Karty, vyplacení peněz a další). PUK slouží primárně k autentizaci klienta na Zákaznické lince a k potvrzování změnových úkonů v Aplikaci. PUK je obsažen v balení Karty na Bezpečnostní kartě a není klientem změnitelný.

Karta – Předplacená platební karta Waletka

Marketingová činnost je soubor činností vedoucích k informování klientů o produktech a službách Správce a vybraných obchodních partnerů a předkládání cílené nabídky k jejich objednání, zprostředkování či pořízení, a to i prostřednictvím elektronických prostředků.

Osobní údaje - jsou identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, adresa, datum narození, kontaktní údaje pro osobní, písemnou, telefonickou či elektronickou komunikaci apod. Osobní údaje neobsahují dle z. č. 101/2000 Sb. citlivé osobní údaje.

Služba Předplacená platební karta Waletka – znamená vydání a používání Karty vydané k účtu elektronických peněz a používání Aplikace Služby Předplacená platební karta Waletka.

Správce - je společnost MOPET CZ, a.s.

Telefonní číslo – telefonní číslo přidělené klientovi mobilním operátorem v České republice spolu se SIM kartou (tzv. MSISDN). Telefonní číslo nesmí být jiné, než-li české mobilní telefonní číslo.

Variabilní symbol – posledních 8 číslic čárového kódu platební karty uvedených ze zadní strany karty

Účet Služby Předplacená platební karta Waletka nebo Sběrný účet - platební účet zřízený MOPET CZ u banky, vedený jako zvláštní účet dle Zákona o bankách, na němž jsou vedeny peněžní prostředky třetích osob, klientů, proti nimž byly vydány elektronické peníze. 

Zákaznická linka – je telefonní linka +420 277 011 999 provozovaná společností Premium Payments, a.s.

Účinnost

Toto znění obchodních podmínek je účinné od 1.3.2018 a nahrazuje obchodní podmínky ze dne 1.1.2017.